Uppförandekod

Vi arrangörer har antagit en Uppförandekod som vi kommer att följa innan, under och efter lajvet. Uppförandekoden är ett styrdokument vi följer och finns till för att ni deltagare på och runt våra lajv ska känna er trygga. Den behandlar strikt mål som rör oss arrangörer, saker vi kommer jobba mot, beteenden vi inte kommer acceptera, och hur vi hanterar situationer som kan uppstå.

Uppförandekod

Syfte

 • Att försäkra oss om att våra lajv ska vara trygga och inkluderande.

 • Uppmana till gott beteende mellan deltagare, arrangörer och funktionärer före, under och efter lajvet. Både när vi möts och på lajvets forum online.

 • Tillhandahålla riktlinjer för hur vi hanterar att individer eller grupper bryter mot uppsatta mål och regler.

 • Bidra med tydlighet kring vad som är önskvärt beteende och vad som inte är det.

Vad en uppförandekod är och vad den inte är

 • Uppförandekoden är en riktlinje för hur deltagare, arrangörer och funktionärer väntas bete sig på lajv och vilka påföljder ett brott mot den kan innebära. Lajvarrangörer kan välja att anta det här till sina arrangemang.

 • Uppförandekoden är inte en ersättning för svensk lag.

 • En uppförandekod kommer inte att vara tillräcklig för att förhindra icke önskvärt beteende eller handlingar. Därför är det allas ansvar att hålla varandra ansvariga för hur vi agerar.

 • En uppförandekod är aldrig komplett. Den utvecklas och ändras i takt med att vi lär oss nya saker.

Lajvpolicy

 • Vara inkluderande och respektera olikheter

 • Jobba transparent och rättvist

 • Värdesätta och respektera varje person.

 • Jobba för att lajvare ska känna tillit och trygghet före, under och efter arrangemang

 • Agera värdigt och hedersamt.

Arrangörslöfte

Vi som arrangerar med uppförandekoden lovar att:

 • Behandla alla lika

 • Följa lajvpolicyn

 • Följa lagar och bestämmelser.

 • Följa uppförandekoden själva.

 • Jobba för att lära oss mer om våra egna privilegier och fördomar och därmed förstå hur de påverkar oss och vårt agerande i hopp om att kunna göra vår lajvvärld mer rättvis och inkluderande.

Som deltagare på lajv förväntas du att

 • Kontrollera att dina medspelare är okej om du spelar på ett sätt som kan uppfattas som otrevligt/läskigt/ triggande eller om du tar beslut som har allvarliga konsekvenser för din medspelare.

 • Fråga om du är osäker på hur andra lajvare vill att du spelar mot dem.

 • Respektera andras behov, exempelvis att folk behöver äta eller få vara ifred ett tag.

 • Respektera ”rött” eller ”off: jag vill inte” eller annan off-kontakt som signalerar att en person inte vill.

 • Inte delta eller uppmuntra till sådant som off kan tolkas som hatpropaganda eller användandet av symboler kopplade till exempelvis nazism eller fascism.

 • Inte delta eller uppmuntra till mobbning eller trakasserier som är utanför lajvvärlden, exempelvis spela ner en person på grund av deras utseende/fysiska förmågor.

 • Inte delta eller uppmuntra eller utföra någon form av sexuella trakasserier, fysiska övergrepp, misshandel, grooming eller diskriminering.

 • Berätta om någon har brutit mot uppförandekoden, antingen för en arrangör, en trygghetsvärd eller en annan person som du anser är trygg och som kan hjälpa dig att ta kontakt med arrangörerna.

 • Lyssnar när du blir tillsagd.

 • Hjälper till om en person finner sig i en otrygg miljö.

Icke- önskvärt beteende

Dessa är exempel, det betyder inte att vi begränsar oss till definitionerna av dessa när vi gör en bedömning utan dåligt agerande.

Mobbning och trakasserier kan vara, men är inte enbart:

 • Verbala övergrepp, exempelvis kommentarer som är homofobiska, sexistiska. Ovälkommen kritik om en annan lajvares kläder eller grejer.

 • Spel med beröring, våld eller hot utan samtycke från de som en spelar mot.

 • Uppvisandet av bilder eller annat som kan uppfattas som kränkande, hotande eller stötande. Ex nidbilder, nazistiska symboler.

 • Upprepad elakhet som inte hör till spelet.

 • Stalking eller liknande handlingar.

 • Medveten exkludering som inte tillför spel för båda parter.

 • Spel på offegenskaper, som exempelvis finnigt ansikte.

Mobbning och trakasserier är inte

 • Enstaka händelser av taktlöshet eller glömska.

 • Överenskomna scener/spel

 • Uppbrott i förhållanden.

 • Rimlig kritik, exempelvis ”om du gör så där kommer dina kläder att fatta eld.”

Vi kommer inte att agera på

 • Tillsägelser när någon har varit i fara.

 • Någon har satt sina gränser. Till exempel genom att säga ”off, lämna mig ifred”.

 • Om någon använder fel ”ton” när de kommunicerar.

 • Om någon kritiserar rasistiska, sexistiska, transfoba m.fl. kommentarer eller handlingar.

 • Om någon uppmärksammar icke-önskvärda beteenden och handlingar.

Förtydliganden

Sex och samtycke

Samtycke är frivillig och bekräftad villighet att delta i sexuella aktiviteter, som har uttryckts på ett tydligt, verbalt/fysiskt sätt och upprätthålls aktivt. Samtycke kan dras tillbaka när som helst och kan enbart ges i vaket och nyktert tillstånd.

Om du vill spela på en sexuell relation eller att du flirtar med personen, kontrollera samtycke om detta med personen off innan du börjar spela på det.

Sexuellt våld/sexuella trakasserier- totalförbjudet

Sexuellt våld är all sexuell kontakt med någon som inte har gett sitt samtycke. Exempel på detta kan vara (men inte enbart)

 • Att en person sover

 • Är minderårig.

 • Hot/ våld eller hot om våld.

 • Kommentarer, beröringar som kan uppfattas som sexuella.

 • Stalking.

 • Övergrepp

Alla former av spel på sexuellt våld/sexuella trakasserier är helt förbjudet på våra lajv.

Hot eller våld - ej samtycke

På lajv kan det förekomma att hot, våld och/eller hot om våld. Det kan vara en del i spelet men det kan också vara något som inte hör till spelet.

Exempel på detta är:

 • Att inte respektera/ tjata/ försöka övertala när någon säger “off, jag vill inte” eller “rött”.

 • Fysiskt hårda slag. Alltså en riktig spark eller en riktig örfil.

 • Hot som inte handlar om att driva spel.

Att föra ett sånt här spel är att bryta mot uppförandekoden och kan i allvarliga fall handla om att bryta mot lagen, exempelvis vid misshandel.

Hot eller våld- samtycke

Även om vi ibland kan spela väldigt hårt mot varandra så vill vi ju off varandra väl och vi vill ju inte göra någon illa på riktigt. Därför finns det flera sätt som vi kan kontrollera att det spel som vi för är okej med våra medspelare. Några exempel på detta är:

 • Att under spelet fråga om det är okej. “Off, går det bra?” eller “Är det grönt?”

 • Om ni vill spela ut en scen, fråga innan hur ni vill göra den. Hitta en inlajvanledning till att kommunicera eller smyg undan, lägg sedan upp en plan.

 • Kontrollera med spelaren efter en våldsam/hotfull scen att det kändes okej.

 • Planera ut det innan själva lajvet har börjat och träna på den.

Hur du kan rapportera/berätta om vad som har hänt

Kom ihåg att oavsett hur liten du tycker att händelsen är, så genom att informationen om den når dina arrangörer så får de möjlighet att förbättra miljön vi lajvar i och göra vår hobby tryggare.

Arrangörer som antagit uppförandekoden håller sina lajv och våra arrangörer till en hög standard och vill att alla deltagare ska vara trygga på lajven. Att berätta om problem gör det även möjligt att se mönster av dåligt beteende vilket kan underlätta att göra något åt det.

För att skydda de som blivit utsatta för något som bryter mot uppförandekoden kommer vi inte att upprepa det vi hört vidare - likt sekretess, såvida inte personen som blivit utsatt ger oss samtycke att ta det vidare till antingen myndigheter eller andra arrangörer. Vi anser oss dock som anmälningsskyldiga vid brott mot svensk lag.

Du som anmäler kommer

 • Inte att bli identifierad när vi pratar med personen som trakasserat dig, till de övriga deltagarna eller till utomstående.

 • Du kommer inte att bli tvingad att ta kontakt med eller konfrontera personen som trakasserat dig. Vi kommer även att jobba för att du inte ska behöva vara nära personen under lajvet.

 • Om din identitet redan är röjd eller om personen vet vem du är så kommer vi att jobba för att du inte ska behöva vara nära personen under lajvet. Beroende på vad du känner dig trygg med.

Tillvägagångssätt för att rapportera

 1. Om du känner dig trygg med det, be personen som bryter mot uppförandekoden att sluta. Vid mindre brott mot uppförandekoden kan personen vara omedveten om att det är ett problem och kan vara villig att ändra sitt beteende om det pekas ut. Exempelvis att en person spelar nedsättande mot fysiska egenskaper i tron om att världen fungerar på det viset.

 2. Om fortsätter att bryta mot uppförandekoden eller att du inte känner dig trygg med att prata med denne av olika anledningar, försök så snart som möjligt att ta dig till trygghet och leta reda på någon som kan hjälpa dig. Detta kan vara:

  1. en arrangör. Vi kommer alltid att ha tid för dig.

  2. en trygghetsvärd. Ibland är det inte lätt att hitta en arrangör eller så är det arrangören som du känner dig utsatt av.

  3. en trygg vän/trygg deltagare. På lajv kan vi vara väldigt utspridda över området vi är på. Eller så har du en vän som kan hjälpa dig att prata med arrangörer /trygghetsvärd.

 3. Om personen tillhör en specifik arrangörsgrupp kan du vända dig till andra arrangörsgrupper som har antagit Uppförandekoden. De har lovat att hålla andra arrangörsgrupper ansvariga.

 4. Om det skulle vara så att ingen lyssnar/ inte tar dig på allvar kan du som sista utväg prata med SLI som hyr ut marken där de flesta av våra lajv utspelar sig.

Påföljder

En person, inklusive arrangörer och funktionärer som blivit medvetandegjord om ett brott mot uppförandekoden förväntas att direkt ändra sitt beteende och ta de påföljder som följer.

Påföljder för brott mot uppförandekoden inkluderar:

 • Få en tillsägelse.

 • Få byta till en annan roll.

 • Bli avhyst från lajvet.

 • Bli utesluten ur arrgruppen eller bedömd som opassande som trygghetsvärd.

 • Bli avstängd från lajvet som överträdelsen skedde på.

 • Bli avstängd från alla lajv som antagit uppförandekoden.

Det är vi som arrangerar som gör bedömningen men vi står även till svars inför andra som antagit uppförandekoden. På så vis hålls vi ansvariga för våra handlingar.

Uppförandekoden bland arrangörer

Om en person har brutit mot uppförandekoden på ett lajv så kommer arrangörsgruppen att ta upp det med andra som antagit uppförandekoden till sina lajv. Detta är för att dels kunna se mönster, dels för att säkerställa att en arrangörsgrupp inte stirrar sig blind på ett specifikt fall och gör en orättvis bedömning.

Personen som rapporterar kommer inte att få sin identitet röjd om personen inte har gett samtycke till det.

Om det känns orättvist

Vi kommer självklart att prata med dig som blivit anklagad och du kommer att bli medveten om hur vi tänker när vi gör vår bedömning. Om du ändå tycker att du blivit orättvist bedömd kan du prata med en annan arrangörsgrupp som har uppförandekoden.